Studia podyplomowe

PEDAGOGIKA

ASYSTENT RODZINY

Występujące współcześnie w Polsce trendy demograficzne stwarzają nowe wyzwania zarówno z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, jak i stanu społeczeństwa. Spadająca liczba urodzeń, starzenie się ludności, mniejsza stabilność małżeństw, wzrost skali samotnego rodzicielstwa oraz współczesne problemy dzieci i młodzieży, a także niska efektywność działań ukierunkowanych na wspieranie rodzin, powodują rosnące zainteresowanie uczonych i decydentów szeroko rozumianą polityką rodzinną. 

Odpowiedzią Polski na te wyzwania jest reforma systemu pomocy rodzinie. W projekcie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewidziano wiele nowych rozwiązań, które mają usprawnić jego działanie. Wśród nich jest również powołanie do życia nowych zawodów, jednym z nich jest asystent rodziny. Od 2014 r. samorządy gminne zgodnie z przepisami ustawy Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz..U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami) – obowiązkowo zobowiązane są do zatrudniania asystentów rodziny, 

Asystent rodziny to osoba, która udziela rodzinie wsparcia psychicznego, emocjonalnego, dokonuje diagnozy przyczyn trudnych sytuacji rodziny, jej zasobów i możliwości oraz pełni funkcję opiekuńczą, doradczą, wychowawczą, mediacyjną, motywującą, aktywizującą i monitorującą. Koordynuje działania skierowane na rodzinę i jej dobro. 

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami) – dotyczy powołania zawodu asystenta rodziny. 
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. z 2011 r., Nr 272, poz. 1608 z późniejszymi zmianami) – dotyczy programu studiów.

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu: asystent rodziny.

Ukończone studia wyższe na kierunku: pedagogika, nauki o rodzinie, psychologia, socjologia, praca socjalna lub na innych kierunkach pod warunkiem posiadania co najmniej rocznego stażu pracy z rodziną i dzieckiem.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
.

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia diagnozy specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia, planowania i prowadzenia oddziaływań edukacyjnych (dydaktyczno-wychowawczych) i terapeutycznych adresowanych do tej grupy uczniów. 

Studia adresowane są do osób, które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela i zamierzają uzyskać dodatkowe kwalifikacje niezbędne do nauczania określonego przedmiotu (prowadzenia zajęć) z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia w szkołach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz innych placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych

Program opracowano zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – moduł 5 – Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej, w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Treści nauczania obejmują zagadnienia zawarte w trzech blokach programowych: 

• Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne (w tym głównie treści z zakresu psychologii klinicznej i psychopatologii; diagnozy psychologiczno-pedagogicznej; pedagogiki specjalnej i jej subdyscypliny – oligofrenopedagogiki) 

• Dydaktyka specjalna (w tym głównie zagadnienia z zakresu dydaktyki specjalnej oraz metodyki nauczania i rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia, wybranych metod arteterapii, sposobów wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji i terapii) 

• Praktyka w placówkach realizujących kształcenie specjalne – stwarza okazję do zdobycia cennych doświadczeń i umiejętności zawodowych niezbędnych do pracy edukacyjnej i rehabilitacyjnej. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, warsztatów artystycznych i zajęć praktycznych w pracowni informatycznej.

Studia nadają kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia na stanowisku zgodnym z zakresem posiadanych przez słuchacza podstawowych kwalifikacji nauczycielskich. Absolwent studiów podyplomowych może być zatrudniony w placówkach specjalnych (takich jak szkoła specjalna, ośrodek szkolno-wychowawczy, ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy), w szkołach integracyjnych oraz szkołach ogólnodostępnych realizujących nauczanie integracyjne, włączające lub indywidualne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Osoba kończąca studia przygotowana będzie także do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną stopnia głębokiego. 

Uzyskane kwalifikacje:
Absolwent studiów podyplomowych kończąc studia nabywa kwalifikacje zawodowe oligofrenopedagoga. 

Czas trwania studiów: Studia trwają trzy semestry.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
.

EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA  I  INNYMI CAŁOŚCIOWYMI  ZABURZENIAMI ROZWOJU

Podstawowym celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi nowymi tendencjami we współczesnej dydaktyce i metodyce pracy z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju,  przygotowanie do korzystania z bogatego repertuaru metod terapeutycznych tworzących kompleksowy model oddziaływania edukacyjno-terapeutycznego oraz nabycie umiejętności doboru metod i realizacji wspomagania komunikacji z wykorzystaniem metod  AAC, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami i wiele innych cennych umiejętności, które sprawią, iż edukacja, rewalidacja i wczesne wspomaganie rozwoju osób z ASD, zespołem Aspergera i z innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi stanie się efektywne. Program studiów odpowiada optymalnie na potrzeby nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na terenie przedszkoli, szkół i placówek.

Studia skierowane są do  nauczycieli przedmiotowych (także przedmiotów zawodowych), nauczycieli: nauczania początkowego, nauczania przedszkolnego, nauczycieli – wychowawców, nauczycieli– pedagogów, nauczycieli – psychologów, nauczycieli – terapeutów, a także do osób, które ukończyły studia z zakresu pedagogiki lub nauk pokrewnych. 

Absolwent uzyskuje kwalifikacje od edukacji i rewalidacji osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju 

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
.

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - studia kwalifikacyjne

Celem studiów Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna jest uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji w zakresie kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych przedszkola i szkoły w klasach I-III. Program studiów zgodny z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne (uzyskane w ramach studiów na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie kursu/studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego), chcących zdobyć kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i/lub klas I-III szkoły podstawowej.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia mają charakter kwalifikacyjny - absolwent uzyskuje uprawnienia do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. A zgodnie z artykułem 16.1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, osoba posiadająca kwalifikacje do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, może także być zatrudniona na stanowisku opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

Organizacja studiów: Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

 

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
.

Strona  1 | 2 | 3  Następna

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie