Studia podyplomowe

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

CONTROLING I AUDYT W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu controllingu oraz audytu wewnętrznego w organizacjach, jak również rozwiązaniami dotyczącymi budżetowania, narzędziami wykorzystywanymi w controllingu operacyjnym i strategicznym, jako elementami stanowiącymi składowe procesu zarządzania organizacjami. 

Studenci nabywają praktyczne umiejętności z zakresu przygotowywania i wykorzystywania informacji ekonomicznych na potrzeby analizy finansowej, stosowania różnych instrumentów rachunkowości zarządczej i controllingu, zarządzania kosztami i wynikami, sporządzania budżetów i planów finansowych oraz audytingu wewnętrznego i zewnętrznego.

Ze względu na podejmowaną tematykę studia są przeznaczone dla: właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów ekonomiczno-finansowych, głównych księgowych, kierowników wszystkich szczebli, obecnych i potencjalnych controllerów. 

Program został przygotowany w taki sposób, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób odpowiedzialnych w firmie za księgowość i finanse zarówno w małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstwach każdej branży. Nie ma znaczenia, czy słuchacze zatrudnieni są w jednostkach sektora finansów publicznych, urzędach centralnych, wojewódzkich czy samorządowych, w prywatnych przedsiębiorstwach lub w firmach doradczych – audyt i kontrola towarzyszą wszelkim działaniom projektowych, ich weryfikacji i wspomaganiu.

 

 

W trakcie nauki studenci będą poznawać m.in. takie zagadnienia jak:

 • zasady konstruowania, wdrażania i rozwijania systemów controllingu w przedsiębiorstwie,
 • znajomość zasad i procedur audytu wewnętrznego i zewnętrznego, 
 • przygotowywanie planów finansowych firmy,
 • różnorodne narzędzia controllingu w teorii i praktyce,
 • prowadzenie ewidencji księgowej, sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie analiz finansowych i biznesplanów.

 

Słuchacze studiów podyplomowych poznają niezbędną wiedzę interdyscyplinarną z obszaru rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, kontrolowania i analizy finansowej, a służącą efektywnemu systemowemu zarządzaniu, czyli dla controllingu. 

Szczególnie dużo czasu zostanie poświęcone budowie nowoczesnych metod pomiaru i monitorowania wyników w powiązaniu z pomiarem i monitorowaniem wartości przedsiębiorstwa w kontekście przyjętej i realizowanej długoterminowej wartości firmy. 

Słuchacze studiów podyplomowych będą mieli także okazję pogłębić wiedzę z obszaru nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwami, poznać najnowsze techniki i narzędzia controllingu, poszerzyć horyzont intelektualny.

Absolwent studiów będzie przygotowany do pracy: m.in. jako:

 • doradca w firmach konsultingowych,
 • specjalista w dziale controllingu przedsiębiorstw,
 • analityk finansowy,
 • specjalista w komórkach finansowych w różnych podmiotach gospodarczych,
 • kontroler finansowy,
 • specjalista ds. kosztów i rachunkowości zarządczej.
 • Program przewiduje 200 godzin zajęć.
 • Studia trwają dwa semestry. 
 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. 
 • Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej.
 • Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie