Studia podyplomowe

MEDIACJE I KONSULTACJE SPOŁECZNE. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW LOKALNYCH

Główne cele kształcenia na studiach podyplomowych to:
•    doskonalenie zawodowe osób zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem konsultacji społecznych w społecznościach lokalnych;
•    przygotowanie do rozwiązywania konfliktów lokalnych przy wykorzystaniu narzędzi i metodyki pracy mediatora;
•    rozwój kompetencji rozwiązywania konfliktów w charakterze trzeciej strony.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych (przede wszystkim kierunków: prawo, psychologia,socjologia, pedagogika, resocjalizacja, ekonomia i zarządzanie, administracja), pracowników instytucji samorządowych i radnych, pracowników służb mundurowych, osób, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji.

W ramach studiów zrealizowane zostaną m.in. następujące zagadnienia:
•    zasady prowadzenia konsultacji społecznych,
•    budowanie strategii dialogu w społeczności lokalnej,
•    współpraca z mediami w sytuacji konfliktów lokalnych,
•    psychologia konfliktu,
•    komunikacja interpersonalna,
•    negocjacje: metoda i proces,
•    trening mediacyjny,
•    podstawy prawne mediacji,
•    arbitraż i sądy polubowne,
•    konstruowanie ugód,
•    symulacje mediacji.

Ukończenie studiów uprawnia do pracy w charakterze mediatora w placówkach edukacyjnych i wychowawczych a także w zakładzie pracy, w społecznościach lokalnych. Uprawnia do prowadzenia skutecznych negocjacji biznesowych i społecznych. Ukończenie studiów uprawnia również do pracy w ośrodkach interwencji kryzysowej, policji, wydziałach zarządzania kryzysowego oraz w organizacjach pozarządowych nastawionych na interwencję kryzysową.
Po ukończeniu studiów istnieje możliwość – po pozytywnym zdaniu egzaminu – wpisu na listę stałych mediatorów przy wybranym Sądzie Okręgowym.

•    karta zgłoszenia na studia podyplomowe
•    poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
•    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
•    1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
•    umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Ogólna liczba godzin: 250

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

2 500 zł

Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie