Studia podyplomowe

Zamówienia publiczne

Celem studiów jest przygotowanie zamawiających i wykonawców do funkcjonowania na rynku zamówień publicznych poprzez zapoznanie uczestników z procedurami prawnymi i ekonomicznymi, uwarunkowaniami oraz z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej. Studia podyplomowe przeznaczone są również dla ubiegających się o fundusze publiczne i unijne.
Program studiów obejmuje:
•    znowelizowane przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 2017 roku – Prawo zamówień publicznych, normy prawa finansowego odnoszące się do wydatkowania środków publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego dotyczące instytucji przetargu, a także zawierania i wykonywania umów, ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli rebus sic stantibus;
•    instrumenty prawa administracyjnego (wiążące się w szczególności z realizowaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontrolą uprzednią i następczą) oraz konstrukcje prawa procesowego cywilnego wykorzystywane przy rozpatrywaniu środków ochrony prawnej;
•    prezentację orzecznictwa sądowego w sprawach zamówień publicznych oraz przeprowadzenie warsztatów (zajęć praktycznych) w omawianym zakresie. W programie poszczególnych wykładów uwzględnione zostaną regulacje unijne.

Studia przeznaczone są dla:
•    pracowników jednostek sektora finansów publicznych,
•    aparatu podatkowego, celnego i samorządowego,
•    osób zajmujących się pozyskiwaniem zamówień publicznych, prowadzących kontrole finansowe, audyt wewnętrzny, zarządzających projektami,
•    absolwentów szkół wyższych zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji w tym zakresie.

•    Absolwent studiów jest wysokokwalifikowanym specjalistą z zakresu zamówień publicznych, mogącym skutecznie uczestniczyć w przetargowych i pozaprzetargowych formach wydatkowania środków publicznych.
•    Uzyskana wiedza prawnicza i kwalifikacje – zdobyte m.in. w trakcie zajęć praktycznych - będą mogły być wykorzystywane w procesie zamówieniowym realizowanym przez jednostki zatrudniające słuchaczy.
Po ukończeniu studiów na tej specjalności można ubiegać się o zatrudnienie m.in. w:
•    strukturach administracyjnych na szczeblu lokalnym, np. w zarządach gmin, powiatach ziemskich i grodzkich czy też w urzędach marszałkowskich,
•    przedsiębiorstwach komunalnych jako koordynator jednostek zajmujących się finansowymi aspektami działalności tych przedsiębiorstw, a przede wszystkim pozyskiwaniem środków budżetowych i pomocowych,
•    fundacjach i instytucjach publicznych zagospodarowujących fundusze pomocowe Unii Europejskiej przeznaczone na restrukturyzację gospodarki i wyrównanie poziomu rozwoju gospodarczego nowych regionów,
•    izbach i urzędach skarbowych, a także w biurach rachunkowych.

•    karta zgłoszenia na studia podyplomowe
•    poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
•    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
•    1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
•    umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Ogólna liczba godzin: 250

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

2 500 zł

Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie