Studia podyplomowe

Kadry i płace - 2 – semestralne studia podyplomowe

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, dokumentacji podatkowej oraz ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych oraz rozliczeniowych.

Studia adresowane są do wszystkich osób:
•    legitymujących się wykształceniem wyższym akademickim na dowolnym kierunku,
•    przyszłych pracowników kadr,
•    doradców prawnych,
•    pracowników aparatu skarbowego i kontroli skarbowej,
•    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w codziennym podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu:
•    Podstawy prawa pracy; nawiązywanie stosunku pracy, obowiązki pracownika i pracodawcy.
•    Cechy i zasady rozliczania umów cywilno- prawnych.
•    Zasady naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz systemy wynagrodzeń.
•    Dodatki do wynagrodzenia kodeksowe i regulaminowe.
•    Zasady naliczania wynagrodzeń za czas nie wykonywania pracy.
•    Zasady naliczania dodatków za pracę w szczególnych warunkach.
•    Czas pracy i jego ewidencja.
•    Ochrona stosunku pracy oraz rozwiązywanie stosunku pracy.
•    Akta osobowe i dokumentacja pracownicza - warsztaty praktyczne.
•    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
•    PFRON
•    Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników młodocianych.
•    Podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) i inne pozapłacowe świadczenia pracownicze.
•    Zasady rekrutacji i selekcji pracowników.
•    Controlling personalny.
•    Koszty pracy oraz wyniki pracy jako instrument zarządzania.
•    Sporządzanie listy płac - warsztaty praktyczne.
•    Obsługa programu Płatnik.
•    Obsługa programu Symfonia.

Absolwent studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu prawa pracy i finansów publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Absolwent nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem bieżących spraw pracowniczych, naliczaniem wynagrodzeń oraz rozliczaniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.
Mocną stroną tego kierunku są również odpowiednie proporcje między kadrą akademicką oraz praktykami wykładającymi na studiach. Znaczna część zajęć jest prowadzona przez osoby posiadające wieloletnią praktykę w dziedzinie prawa podatkowego oraz obsługi kadrowo-płacowej.

•    karta zgłoszenia na studia podyplomowe
•    poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
•    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
•    1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych.  Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
•    umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Ogólna liczba godzin: 250.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

2 500 zł

Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie