Studia podyplomowe

PEDAGOGIKA SPECJALNA. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - 3-semestralne  studia kwalifikacyjne

Studia adresowane są do osób, które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela i zamierzają uzyskać dodatkowe kwalifikacje niezbędne do nauczania określonego przedmiotu (prowadzenia zajęć) z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia w szkołach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz innych placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia diagnozy specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia, planowania
i prowadzenia oddziaływań edukacyjnych (dydaktyczno-wychowawczych) i terapeutycznych adresowanych do tej grupy uczniów.
Treści nauczania obejmują zagadnienia zawarte w trzech blokach programowych:
•    Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne (w tym głównie treści z zakresu psychologii klinicznej
i psychopatologii; diagnozy psychologiczno-pedagogicznej; pedagogiki specjalnej i jej subdyscypliny – oligofrenopedagogiki)
•    Dydaktyka specjalna (w tym głównie zagadnienia z zakresu dydaktyki specjalnej oraz metodyki nauczania
i rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia, wybranych metod arteterapii, sposobów wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji i terapii)
•    Praktyka w placówkach realizujących kształcenie specjalne – stwarza okazję do zdobycia cennych doświadczeń
i umiejętności zawodowych niezbędnych do pracy edukacyjnej i rehabilitacyjnej. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, warsztatów artystycznych i zajęć praktycznych w pracowni informatycznej.
Program opracowano zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – moduł 5 – Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej, w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Studia nadają kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia na stanowisku zgodnym z zakresem posiadanych przez słuchacza podstawowych kwalifikacji nauczycielskich. Absolwent studiów podyplomowych może być zatrudniony w placówkach specjalnych (takich jak szkoła specjalna, ośrodek szkolno-wychowawczy, ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy), w szkołach integracyjnych oraz szkołach ogólnodostępnych realizujących nauczanie integracyjne, włączające lub indywidualne dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną. Osoba kończąca studia przygotowana będzie także do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną stopnia głębokiego.

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,
Ogólna liczba godzin: 415
Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

•    karta zgłoszenia na studia podyplomowe
•    poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
•    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
•    1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych . Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
•    umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.1198 ze zm.).
Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie