Studia podyplomowe

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – 3-semestralne studia kwalifikacyjne

Studia Podyplomowe - specjalność Wychowanie do życia w rodzinie przeznaczone są dla nauczycieli absolwentów studiów wyższych na kierunkach humanistycznych, w programie których występowały przedmioty pokrewne, chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie jako drugiego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w tym zakresie oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu.

Studia przygotowują do realizacji takich treści nauczania jak:
    - ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka,
    - rozumienie i akceptacja przemian okresu dojrzewania,
    - znajomość organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian,
    - akceptacja własnej płciowości,
    - przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności,
    - korzystanie ze środków przekazu w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem,
    - umiejętność korzystania z systemu poradnictwa dla dzieci i młodzieży.
Przed nauczycielem  przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie stoją zadania: wspieranie wychowawczej roli rodziny, współpraca z rodzicami w zakresie wzajemnych prawidłowych relacji, wskazanie norm życia społecznego, stymulowanie procesu samowychowania, pomoc we właściwym przeżywaniu okresu dojrzewania, tworzenie klimatu dla koleżeństwa, przyjaźni, szacunku, pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne, informowanie o możliwościach pomocy w systemie poradnictwa.


Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pokrewnych specjalności chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania Wychowania do życia w rodzinie, bądź do pracy w ramach interdyscyplinarnych ścieżek problemowych. Dają przygotowanie merytoryczne w zakresie niezbędnych do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej przedmiotu, tworzenia autorskich programów edukacyjnych, planowania, organizacji i realizacji procesu edukacyjnego wynikającego ze specyfiki przedmiotu.

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Ogólna liczba godzin: 410
Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

•    karta zgłoszenia na studia podyplomowe
•    poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
•    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
•    1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych . Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
•    umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.1198 ze zm.).
Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Kielcach StSW tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie