Studia podyplomowe

TECHNIKA – 3-semestralne studia kwalifikacyjne

Studia Podyplomowe - specjalność Technika przeznaczone są dla nauczycieli - absolwentów studiów wyższych na kierunkach, w programie których występowały przedmioty pokrewne do edukacji technicznej - chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania techniki  jako drugiego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści  zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w tym zakresie oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu.

 

Treści kształcenia obejmują zdobycie przygotowania do nauczania zajęć technicznych na wszystkich etapach edukacyjnych, poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem techniki.
Szczegółowe treści kształcenia przygotowują do:
- opisu, wyjaśnienia znaczenia i funkcji użytkowej urządzeń technicznych,
- nazywania właściwości materiałów konstrukcyjnych,
- zapisywanie rozwiązań technicznych w formie graficznej,
-  umiejętne posługiwanie się instrukcjami obsługi urządzeń technicznych
- analizowanie rysunków technicznych stosowanych w katalogach i instrukcjach obsługi,
- konstruowanie modeli urządzeń technicznych,
- realizowanie pewnych operacji technologicznych,
- opracowania i realizacji projektów racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi.


Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pokrewnych specjalności chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania techniki  jako drugiego przedmiotu. Dają przygotowanie merytoryczne w zakresie niezbędnych do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej przedmiotu technika, tworzenia autorskich programów edukacyjnych, planowania, organizacji i realizacji procesu edukacyjnego wynikającego ze specyfiki przedmiotu.

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Ogólna liczba godzin: 410.
Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

•    karta zgłoszenia na studia podyplomowe
•    poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
•    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
•    1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych .  Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
•    umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.1198 ze zm.).
Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Kielcach StSW tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie