Studia podyplomowe

ROLNICTWO  2-semestralne studia podyplomowe

Studia skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo, ale także do aktualnych i przyszłych właścicieli oraz dzierżawców gospodarstw rolnych, kadry małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze rolnictwa, gospodarki żywnościowej, usług rolniczych, pracowników urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, gmin, starostw, biur ARiMR, ODR, ARR oraz wszystkich osób zamierzających ubiegać się o środki pomocowe UE.

•    podstawy chemii rolniczej (żyzność gleb i metody badania żyzności, mineralne żywienie roślin i ich skład chemiczny, technologia produkcji i właściwości nawozów, technologia nawożenia i wpływ nawozów na plon i jego jakość),
•    podstawy uprawy roli (teoretyczne podstawy uprawy roli,, specyficzne cechy polowej produkcji roślinnej, uprawa pod różne grupy roślin w zmianowaniu, współczesne problemy i nowe kierunki w uprawie roli i roślin),
•    technologie uprawy roślin (biologia gatunków roślin uprawnych i ich znaczenie gospodarcze, kierunki użytkowania gatunków roślin rolniczych, technologie uprawy roślin rolniczych),
•    łąkarstwo (rola użytków zielonych w produkcji pasz i ochronie środowiska, nawożenie, metody zagospodarowania i użytkowanie użytków zielonych),
•    integrowana ochrona roślin (wpływ czynników chorobotwórczych na plonowanie i jakość plonu, budowa, rozwój i szkodliwość podstawowych agrofagów, zwalczanie chorób i szkodników roślin uprawnych),
•    żywienie zwierząt z fizjologią (zasady żywienia podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich, skład chemiczny pasz, trawienie i przyswajanie składników pokarmowych),
•    chów zwierząt gospodarskich (etapy pracy hodowlanej zwierząt, znaczenie gospodarcze i produkcyjność pogłowia zwierząt, wskaźniki wydajności mlecznej, nieśnej i wartości rzeźnej, technologie wychowu zwierząt, produkcji mleka, mięsa i innych surowców pochodzenia zwierzęcego),
•    ekonomika rolnictwa (funkcjonowanie gospodarstwa rolniczego w warunkach unijnych, uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa, Wspólna Polityka Rolna  a gospodarstwo rolnicze),
•    podstawy rachunkowości rolnej (prowadzenie rachunkowości w przedsiębiorstwach rolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, Dyrektywami UE oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości),
•    technika rolnicza (racjonalne wykorzystanie maszyn i rządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej),
•    marketing rolniczy (znaczenie marketingu, marketingowe aspekty działalności rolniczej, promocja i reklama usług w otoczeniu rolnictwa),
•    ekologia rolnicza (znaczenie, funkcje i rozwój rolnictwa ekologicznego),
•    doradztwo technologiczne (doskonalenie systemów wiedzy rolniczej, umiejętności metodyczne w pracy informacyjnej i w pracy z ludźmi),
•    agroinformatyka (programy komputerowe stosowane w rolnictwie),
•    postęp biologiczny (osiągnięcia hodowli, wprowadzanie nowych odmian do praktyki rolniczej).

Uzyskanie wykształcenia rolniczego pozwoli na prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz umożliwi pozyskiwanie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej na rzecz działań aktywizujących obszary wiejskie zgodnie z obecnie obowiązującym ustawodawstwem unijnym jak również Strategią Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 (SZRWRiR) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dotyczy to w szczególności beneficjentów ubiegającym się o dofinansowanie w ramach działań: „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych”.
Program kształcenia jest zgodny z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ( Dz. U. 2012 poz.109). oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym ( z późn. zm.).
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku „Rolnictwo” jest dowodem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późn. zm. Dz. U. z 2012r. poz. 803 t.j.) dających możliwość samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się dwa weekendy w miesiącu.
Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów
i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

•    karta zgłoszenia na studia podyplomowe
•    poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
•    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
•    1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
•    umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

2 500 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Kielcach StSW tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie