Studia podyplomowe

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – studia kwalifikacyjne

Studia podyplomowe z zakresu Przedsiębiorczość kierowane są do obecnych nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe, jak również do osób pracujących w charakterze doradcy zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach pracy i ośrodkach społecznych.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty, realizowane w blokach tematycznych:
•    Szkolny przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości z dydaktyką przedmiotową
•    Komunikacja interpersonalna a przedsiębiorczość
•    Rynek – jego cechy i funkcje
•    Rynek pracy – cechy i uwarunkowania
•    Globalizacja i integracja a gospodarka
•    Działalność Instytucji finansowych
•    Przedsiębiorstwo oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej
•    Wspomaganie edukacji ekonomicznej narzędziami TIK
•    Seminarium dyplomowe
•    Praktyki

Celem realizacji Studiów Podyplomowych „Przedsiębiorczość” jest rozszerzenie kompetencji nauczycieli poprzez nadane im nowej kwalifikacji zawodowej, dzięki której będą mogli realizować edukację ekonomiczną w szkołach ponadpodstawowych. Studia również kierowane są do osób pracujących w charakterze doradcy zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach pracy i ośrodkach społecznych.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Ogólna liczba godzin: 415.
Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

•    karta zgłoszenia na studia podyplomowe
•    poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
•    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
•    1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
•    umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Dokumentem, na bazie którego powstał program studiów, jest Podstawa Programowa przedmiotu podstawy przedsiębiorczości – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.z 2017r. poz.1575).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.
Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012r.. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Kielcach StSW tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie