Studia podyplomowe

MATEMATYKA – studia kwalifikacyjne

Studia Podyplomowe - specjalność Matematyka przeznaczone są dla nauczycieli absolwentów studiów na kierunkach ścisłych, w programie których występowały przedmioty pokrewne do matematyki, chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania matematyki  jako drugiego przedmiotu w szkole podstawowej.

Studia przygotowują do realizacji takich celów wychowawczych i rozwojowych jak:
- na etapie konkretnym: poznawanie matematyki z pomocą konkretnych odniesień do rzeczywistości, nauka wnioskowania na bazie konkretnych obiektów.
- na etapie formalnym: rozwijanie umiejętności abstrakcyjnych prowadzących do rozumienia pojęć algebraicznych, prawdopodobieństwa, własności figur geometrycznych, nauka przeprowadzania dowodów matematycznych. Treści kształcenia na studiach podyplomowych dostosowano do nowej podstawy programowej


Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pokrewnych specjalności chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania matematyki  jako drugiego przedmiotu w szkole podstawowej. Dają przygotowanie merytoryczne w zakresie niezbędnych do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej przedmiotu matematyka w szkołach podstawowych, tworzenia autorskich programów edukacyjnych, planowania, organizacji i realizacji procesu edukacyjnego wynikającego ze specyfiki przedmiotu.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Ogólna liczba godzin: 410.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

•    karta zgłoszenia na studia podyplomowe
•    poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
•    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
•    1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
•    umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.1198 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r.w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.
Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012r.. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Kielcach StSW tel. 041 345 85 88.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie