Studia podyplomowe

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI  2-semestralne studia podyplomowe

Studia adresowane są zarówno do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie, m.in. menadżerów, właścicieli firm, pracowników działów personalnych, szkoleniowców, doradców. Ponadto adresatami studiów mogą być absolwenci wyższych uczelni zainteresowani nowoczesnymi metodami zarządzania kapitałem ludzkim a w szczególności tematyką: motywowania pracowników, systemów ocen pracowników, rekrutacją i selekcją personelu, szkoleń pracowniczych oraz planowania ścieżek karier.
Treści kształcenia:
•    Praktyczne wykorzystanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi
•    Planowanie personelu
•    Budowanie systemu ocen pracowniczych
•    Strategia zarządzania organizacją
•    Prawo pracy
•    Analiza, opis i wartościowanie stanowisk pracy
•    Nowoczesne metody rekrutacji pracowników
•    Szkolenia pracownicze
•    Kierowanie zespołem pracowniczym
•    Wynagradzanie pracowników
•    Pozapłacowe formy motywowania pracowników
•    Komunikacja interpersonalna
•    Negocjacje w sprawach pracowniczych
•    Zarządzanie zmianą i projektami
•    Zarządzanie konfliktem
•    Public relations w organizacji

Studia umożliwiają zdobycie kompleksowej wiedzy menadżerskiej z zakresu prognozowania i planowania zasobów ludzkich, metod i technik rekrutacji i selekcji, szkolenia pracowników, projektowania systemów wsparcia pracowniczego (w tym motywacji i zaangażowania, rozwoju zawodowego), tworzenia programów zarządzania kompetencjami, zarządzania przez efekty, wartościowania stanowisk pracy.
Dodatkowo uczestnicy posiądą kompetencje w zakresie posługiwania się normatywnymi wymaganiami ZZL, przeprowadzania samooceny organizacji i posługiwania się analizą wartości organizacyjnych.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się dwa weekendy w miesiącu.
Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

•    karta zgłoszenia na studia podyplomowe
•    poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
•    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
•    1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
•    umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

2 500 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Kielcach StSW tel. 041 345 85 88.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie