Studia podyplomowe

GEOGRAFIA – studia kwalifikacyjne

Studia Podyplomowe - specjalność GEOGRAFIA przeznaczone jest dla nauczycieli przedmiotów pokrewnych chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania geografii jako drugiego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie geografii oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu. 

Geografia to przedmiot integrujący wiedzę o środowisku przyrodniczym z wiedzą społeczno-ekonomiczną i humanistyczną. Główne treści programowe studiów zakładają przygotowanie ucznia do zdobywania wiedzy użytecznej w połączeniu z kształtowaniem umiejętności przydatnych w życiu codziennym, umiejętności orientacji w przestrzeni geograficznej ( umiejętności posługiwania się nowoczesnymi i tradycyjnymi sposobami orientacji w terenie), kształtowania umiejętności odpowiedniego przygotowania się do wycieczek i wyjazdów turystycznych,  przygotowanie do racjonalnego gospodarowania w środowisku, chronienia go przed degradacją i zniszczeniem, kształcenie geograficznej edukacji regionalnej.


Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania geografii jako drugiego przedmiotu.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Ogólna liczba godzin: 410

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

•    karta zgłoszenia na studia podyplomowe
•    poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
•    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
•    1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych . Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
•    umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.1198 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.
Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012r.. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Kielcach StSW tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie