Studia podyplomowe

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA – 3-semestralne studia kwalifikacyjne

Studia przeznaczone są dla nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa  jako drugiego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w tym zakresie oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu.

 

Program studiów obejmuje modułowe treści kształcenia:
•     przygotowanie w zakresie merytorycznym, m.in. system obronności RP i podstawy bezpieczeństwa państwa,  zagrożenia czasu wojny i pokoju,  psychologiczne podstawy działania w stanach nadzwyczajnych, system reagowania  w przypadku wypadków masowych i katastrof, projektowanie działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa. Ewakuacja z miejsc publicznych, profilaktyka zagrożeń dla dzieci i dorosłych.  umiejętność reagowania na stany zagrożenia, prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem,
•     przygotowanie w zakresie dydaktycznym – dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa,
•     przygotowanie ogólne - technologia informacyjna w edukacji dla bezpieczeństwa, ratownictwo i pierwsza pomoc medyczna, edukacja zdrowotna, komunikacja interpersonalna,
•     moduł praktyczny,
•     moduł dyplomowy

Studia dają dydaktyczno -pedagogiczne i merytoryczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia w zreformowanych typach szkół przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa, przygotowanie do prowadzenia zajęć z przedmiotu  zgodnie z Podstawą Programową. Uczą również zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia życia.

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Ogólna liczba godzin: 422

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

•    karta zgłoszenia na studia podyplomowe
•    poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
•    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
•    1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
•    umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.1198 ze zm.).
Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r.  w sprawie studiów (poz.1861) na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz.1668).

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Kielcach StSW tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie