Studia podyplomowe

DORADZTWO ZAWODOWE – 3-semestralne studia kwalifikacyjne

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów, praktyków oświaty i innych osób zainteresowanych doradztwem zawodowym  i coachingiem karier,  osób nastawionych na wsparcie rozwoju zawodowego swojego i innych, osób zainteresowanych pracą w ramach aktywizacji zawodowej.

 

Przygotowanie nauczycieli, pedagogów oraz praktyków oświaty do zawodowego wspierania i rozwoju uczniów, ich nauki i kariery, a także potencjału osobistego. W czasie studiów słuchacze poznają narzędzia coachingu, wypracują sposoby działania oparte o własne kompetencje społeczne, emocjonalne i osobiste. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć warsztatowych.
Prowadzone warsztaty umożliwiają poznanie:
•    podstawowych jak i zaawansowanych narzędzi coachingowych,
•    narzędzi coachingowych w procesie zarządzania sobą i innymi,
•    zasad pracy  coacha  i kompetencji coacha,
•    prowadzenia sesji coachingowych i procesu coachingowego,

Słuchacze studiów podyplomowych uzyskają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie:
•    doradztwa zawodowego i roli coacha
•    przeprowadzenia kompletnej rozmowy coachingowej,
•    praktyczną znajomość zestawu narzędzi wspierających ustalanie inspirujących celów, generowanie  pomysłów, planowanie i pogłębianie motywacji do działania,
•    wiedzę o możliwościach zastosowania coachingu jako formy wsparcia rozwoju ucznia,
•    rozwój własnego potencjału, zarządzania sobą i innymi przez narzędzia coachingowe i inspirowania innych,
•    komunikacji interpersonalnej, asertywności,  inteligencji emocjonalnej,
•    rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Ogólna liczba godzin: 435

•    karta zgłoszenia na studia podyplomowe
•    poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
•    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
•    1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych.  Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
•    umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.1198 ze zm.).
Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r.  w sprawie studiów (poz.1861) na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz.1668).r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.1198 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania
oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu
Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012r.. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Kielcach StSW tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie