Studia podyplomowe

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – 3 semestralne studia podyplomowe

Studia zaadresowane są do nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.
Celem studiów jest przygotowanie do wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej w obszarze oświaty i edukacji . W czasie studiów słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia problemów pojawiających się w różnych środowiskach wychowawczych i na poszczególnych  szczeblach edukacji oraz planowania i prowadzenia oddziaływań profilaktycznych, korekcyjnych i terapeutycznych.
Studia trwają dwa semestry dla psychologów i pedagogów oraz trzy semestry dla absolwentów innych kierunków. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć warsztatowych.

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z następujących obszarów:
-    psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
-    systemowe rozumienie problemów rodziny
-    diagnoza i terapia psychologiczna
-    diagnoza i terapia pedagogiczna
-    wspieranie rozwoju poznawczego
-    wspieranie rozwoju osobowości
-    planowanie oddziaływań korekcyjno-terapeutycznych
-    opracowanie opinii psychologiczno-pedagogicznych
-    prowadzenie grup wsparcia i indywidualnej terapii wspierającej.

Studia skierowane są do pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, kuratorów, osób zatrudnionych w placówkach wspierających pracę przedszkola i szkoły, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, poradniach, świetlicach terapeutycznych i socjoterapeutycznych, domach dziecka, którzy są zainteresowani udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom, wychowawcom, nauczycielom. W toku studiów słuchacze zdobędą pogłębione umiejętności m. in. w zakresie: organizowania i prowadzenia działań pomocowych wobec wspomaganych oraz wspierających rodziców i nauczycieli, diagnozowania i identyfikowania środowiska życia, potrzeb społecznych, trudności wychowawczych, edukacyjnych osób korzystających ze wsparcia, metodyki pracy ze wspomaganymi, a także konstruowania warsztatu pracy doradcy. Studia obejmują moduł przedmiotów z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego (poradoznawstwa, poradnictwa rodzinnego, wychowawczego, edukacyjno-zawodowego, kariery, psychologii rozwojowej, klinicznej), jako podstawowej formy udzielania pomocy. Zdobyta wiedza i umiejętności dadzą możliwość pełnienia roli lidera w projektowaniu, organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w obrębie rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych i zawodowych. Absolwenci mogą wykorzystywać zdobyte kompetencje w dotychczas pełnionych rolach zawodowych lub podejmować zatrudnienie w instytucjach edukacyjnych, zgodnie ze wcześniej uzyskanymi kwalifikacjami. Studia, m. in., przygotowują do realizacji zadań wynikających z rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach.
Wykaz modułów/przedmiotów
•    Moduł I przedmiotów z zakresu wiedzy poradoznawczej:
o    poradoznawstwo
o    wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej
o    kariera w perspektywie biograficznej
o    poradnictwo rodzinne
o    poradnictwo wychowawcze
o    wybrane zagadnienia psychologii klinicznej
o    etyka pracy doradcy
•    Moduł II przedmiotów kształcenia diagnostycznego:
o    diagnoza środowiska życia wspomaganych
o    identyfikowanie potrzeb społecznych
o    identyfikacja sieci wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
o    diagnozowanie trudności wychowawczych i edukacyjnych
o    etnografia organizacji pomocowej
•    Moduł III kształtowania kompetencji pomocowych:
o    metodyka pracy z grupą
o    orientacja i poradnictwo edukacyjno-zawodowe
o    trening umiejętności doradczych
o    organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży
o    projektowanie zajęć wspierających nauczycieli
o    praca poradnicza w środowisku zróżnicowanym kulturowo
o    metodyka pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
o    profilaktyka wypalenia zawodowego
o    profilaktyka przemocy
•    Moduł przygotowania pracy dyplomowej.
•    Moduł praktyk:
o    praktyka obserwacyjno-asystencka
o    praktyka asystencko-zadaniowa.
Po zrealizowaniu modułu zajęć specjalnościowych absolwent:
•    w zakresie wiedzy:
o    zna terminologię z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
o    zna wybrane metody i techniki diagnozowania środowiska życia wspomaganego, trudności wychowawczych, edukacyjnych i dydaktycznych w poradnictwie
o    posiada wiedzę na temat organizowania i prowadzenia zajęć wspierających dzieci, młodzież i nauczycieli
o    ma wiedzę na temat instytucjonalnych form pomocy i zasad budowania sieci wsparcia dla wspomaganych identyfikuje wybrane metody i techniki stosowane w pomocy psychologiczno-pedagogicznej
•    w zakresie umiejętności:
o    potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej do projektowania, organizowania i prowadzenia działań pomocowych
o    potrafi diagnozować poszczególne rodzaje problemów rozwojowych, edukacyjnych, wychowawczych, zawodowych, środowiskowych przy użyciu wybranych metod i technik pomocowych
o    potrafi komunikować się z uczniami, rodzicami, nauczycielami i innymi specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną
o    dobiera podstawowe metody i techniki pomocy do sytuacji osób korzystających ze wsparcia
o    umie prowadzić działania pomocowe skierowane do wybranej grupy osób radzących się
o    potrafi indywidualizować działania pomocowe i dostosowywać metody do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wspomaganych
o    potrafi analizować przebieg relacji pomocowej i modyfikować ją zgodnie z ustalonymi celami i potrzebami osób radzących się
o    potrafi organizować zajęcia wspierające dzieci i młodzież w rozwoju
o    potrafi budować sieć wsparcia dla wspomaganych i ich rodzin jako klientów indywidualnych oddziaływań pomocowych
•    w zakresie kompetencji społecznych:
o    jest świadomy znaczenia wiedzy z różnych dyscyplin zakresie organizowania i prowadzenia pomocy
o    rozumie odpowiedzialność osoby udzielającej wsparcia i wagę prowadzenia działań pomocowych w sytuacjach szkolnych
o    ma świadomość etycznego wymiaru diagnozowania problemów wychowawczych, edukacyjnych i dydaktycznych osób radzących się i prowadzenia procesów pomocowych
o    posiada kompetencje w zakresie komunikowania się z osobami radzącymi się, jak również z osobami z najbliższego otoczenia i specjalistami, którzy są zaproszeni do współpracy
o    rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia umiejętności pomocowych

Przygotowanie specjalistów w obszarze oświaty do planowania, organizowania i udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej osobom z różnego rodzaju trudnościami w funkcjonowaniu i deficytami rozwojowymi.

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów
i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

• karta zgłoszenia na studia podyplomowe 

• poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;

• kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),

• 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.

• umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.1198 ze zm.).
Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Kielcach tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie