Studia podyplomowe

BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z BIBLIOTERAPIĄ 3-semestralne studia kwalifikacyjne

Studia przeznaczone dla nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne, a nie posiadających uprawnień do pracy w bibliotekach szkolnych, bibliotekach prowadzonych przez inne niż szkoła placówki wychowawcze, bibliotekach szkół wyższych, bibliotekach podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.1198 ze zm.).
Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r.  w sprawie studiów (poz.1861) na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (dz.U. poz.1668)


 

 

Studia dają przygotowanie merytoryczno-metodyczne i zapewniają słuchaczom kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej lub bibliotece prowadzonej przez inną niż szkoła placówce.

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z obszarów:
•    Społeczeństwo informacyjne
•    Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo
•    Opracowanie i gromadzenie zbiorów
•    Zarządzanie bibliotekami
•    Zarządzanie wiedzą
•    Praca bibliotek szkolnych i pozaszkolnych
•    Czytelnictwo z metodyką pracy czytelniczej
•    Źródła i przetwarzanie informacji
•    Podstawy wyszukiwania informacji z elementami systemów informacyjno-wyszukiwawczych
•    Elementy organizacji i redagowania informacji w serwisach WWW
•    Podstawy biblioterapii
•    Metodyka pracy biblioterapeutycznej
Znaczna część zajęć realizowana jest w formie warsztatów i ćwiczeń przygotowujących do praktyki nauczyciela- bibliotekarza, np.:
•    metodyka pracy bibliotecznej
•    zajęcia w bibliotece skomputeryzowanej
•    literatura dla dzieci i młodzieży
•    technika pracy umysłowej
•    biblioterapia
•    metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym
•    pedagogika biblioteczna. Metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje z zakresu bibliotekoznawstwa. Program studiów opracowano kładąc nacisk na nowoczesne technologie informacyjne, ale także na aspekty praktyczne związane z metodyką pracy bibliotekarza. Słuchacze uzyskają wiedzę dotyczącą właściwej organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych, sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji, a ponad to poznają metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji.

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Ogólna liczba godzin: 360.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów
i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

•    karta zgłoszenia na studia podyplomowe
•    poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
•    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
•    1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
•    umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.


Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Studia trwają dwa semestry.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie