Studia podyplomowe

PEDAGOGIKA ZAWODOWA - FRYZJERSTWO I STYLIZACJA  – 3-semestralne podyplomowe studia kwalifikacyjne

  Studia przeznaczone są dla nauczycieli (i kandydatów) praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych i policealnych oraz placówkach kształcenia i doskonalenia nauczycieli, osób posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia (licencjackich lub magisterskich). Studia te będą doskonałym uzupełnieniem kompetencji dla kosmetyczek, pielęgniarek, osób zajmujących się stylizacją paznokci, wizażem, doradztwem modowym i wizerunkiem.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.1198 ze zm.).
Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)


Dwusemestralne studia z zakresu fryzjerstwa i stylizacjii mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć (nauczania przedmiotu) oraz umożliwiających podjęcie pracy w ramach własnej działalności gospodarczej. Absolwenci uzyskują wiedzę o fryzjerstwie, stylizacji, a także o zabiegach pielęgnacyjnych włosów i skóry. Mogą stanowić doskonałe uzupełnienie kompetencji osób zajmujących się fryzjerstwem, stylizacją, doradztwem modowym oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
W ramowym programie studiów oferujemy m.in. takie przedmioty nauczania, jak:
•    technologia fryzjerska, technologia kosmetyczna,
•    wybrane zagadnienia z mikrobiologii,
•    podstawy toksykologii z genetyką,
•    medycyna estetyczna,
•    dermatologia z alergologią,
•    stylizacja włosów, podstawy wizażu,
•    podstawy perukarstwa,
•    wybrane zagadnienia z fizykoterapii,
•    marketing w usługach fryzjerskich
•    organizacja stanowiska pracy z elementami ergonomii,
•    podstawy diagnozowania i pielęgnacji skóry i włosów,
•    higiena,
•    metodyka nauczania technologii fryzjerstwa,
•    metodyka nauczania stylizacji,
•    elementy psychologii,
•    wykorzystanie technologii informacyjnej w zawodzie

Kwalifikacje: studia przygotowują nauczycieli posiadających uprawnienia do nauczanie przedmiotów zawodowych do prowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych związanych z fryzjerstwem
i stylizacją, a absolwentów innych kierunków do wykonywania pracy w branży fryzjerskiej.
Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych Pedagogika zawodowa - fryzjerstwo i stylizacja

Ogólna liczba godzin: 360, w tym 90 godzin praktyki dydaktycznej i zawodowej.
Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

•    karta zgłoszenia na studia podyplomowe
•    poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
•    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
•    1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
•    umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Kielcach StSW tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Strona korzysta z plików cookie