Studia podyplomowe

ROZLICZENIA PUBLICZNO–PRAWNE Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMÓW INFORMATYCZNYCH

Rozwój praktycznych kompetencji w obrębie prowadzenia ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem programów informatycznych.>

Rejestracja Online
 • pracownicy służb finansowo-księgowych, 
 • samodzielni księgowi, 
 • pracownicy biur rachunkowych, 
 • zainteresowani podnoszeniem swoich praktycznych kwalifikacji, właściciele firm.
 • umiejętność wypełniania dekretacji dowodów księgowych,
 • znajomość wybranego oprogramowania finansowo-księgowego (Sage Symfonia),
 • sporządzanie raportów i zestawień księgowych.

Zakładanie i parametryzacja ustawień dla funkcjonowania oprogramowania w danej firmie.

Wypełnianie kartotek. Definiowanie rejestrów VAT. Wprowadzanie, przeglądanie, poprawianie  dokumentów, sporządzanie przelewów, raportów kasowych, wyciągów bankowych.

Sporządzanie raportów i zestawień. Generowanie sprawozdań finansowych. Współpraca z programem Płatnik. Organizacja zabezpieczenia danych. Archiwizacja danych.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW  tel. 14 611 95 30

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Dla studentów i absolwentów StSW rabat w wysokości 20%.

KONSOLIDACJA W SPRWAWOZDAWCZOŚCI KORPORACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Poznanie struktur organizacyjnych podmiotu. Sporządzenie sprawozdania skonsolidowanego.

Rejestracja Online
 • pracownicy służb finansowo-księgowych, 
 • samodzielni księgowi, 
 • pracownicy biur rachunkowych, 
 • zainteresowani podnoszeniem swoich praktycznych kwalifikacji, 
 • właściciele firm.
 • rozumienie istoty funkcjonowania korporacji;
 • umiejętność wykonania operacji związanych z przejęciem jednostki; 
 • przeprowadzanie, interpretacja i analiza transakcji wzajemnych w grupie jednostek powiązanych dla celów konsolidacji;
 • samodzielne sporządzanie sprawozdania skonsolidowanego.

Istota jednostek powiązanych z wyszczególnieniem grupy kapitałowej.

Wycena podmiotu przejmowanego oraz wycena udziałów.

Czynności na moment przejęcia.

Korekty na moment przejęcia.

Metody konsolidacji (metoda  pełna, metoda wg praw własności).

Korekty i wyłączenia transakcji wzajemnych.

Sporządzenie sprawozdania skonsolidowanego.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW  tel. 14 611 95 30

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Dla studentów i absolwentów StSW rabat w wysokości 20%.

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Umiejętność dokonywania pomiaru, wyceny,  prezentacji najważniejszych pozycji sprawozdania finansowego zawartych w poszczególnych standardach międzynarodowych. 

Rejestracja Online
 • pracownicy służb finansowo-księgowych, 
 • samodzielni księgowi, 
 • pracownicy biur rachunkowych, 
 • zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji, właściciele firm.
 • znajomość podstawowych treści Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej,
 • umiejętność dokonywania pomiaru, wyceny, prezentacji najważniejszych pozycji sprawozdania finansowego zawartych w poszczególnych standardach międzynarodowych,
 • umiejętność sporządzenia sprawozdania wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 

Nadrzędne zasady rachunkowości, cechy sprawozdania finansowego w świetle założeń koncepcyjnych MSR.

Wycena w koszcie historycznym i wartości godziwej.

Wybrane MSR-y i MSSF-y ( MSR 12; 16, 36,8,2, 32, 39, 40; MSSF 5, 7,9,3 i inne w zależności od potrzeb) – pojęcia, wycena początkowa, późniejsza, prezentacja.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW  tel. 14 611 95 30

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Dla studentów i absolwentów StSW rabat w wysokości 20%.

AUDYT I REWIZJA GOSPODARCZA

Przygotowanie słuchaczy do wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją pod względem najistotniejszych komponentów związanych z audytem i rewizja gospodarczą.

Rejestracja Online
 • Pracownicy odpowiedzialni za finanse oraz wdrażanie systemów kontroli w przedsiębiorstwach i jednostkach sektora finansów publicznych. A szczególnie do: 
 • księgowych, 
 • specjalistów ds. finansów, 
 • analityków w biurach doradczych i audytorskich, 
 • audytorów wewnętrznych, 
 • osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym, 
 • osób, które swoją zawodową karierę wiążą z tą dziedziną działalności. 

Uzupełnienie i poszerzenie wiedzy dotyczącej: 

 • metodyki i technik prowadzenia audytu wewnętrznego, 
 • zasad wdrażania i prowadzenia  systemu kontroli zarządczej  w jednostce, 
 • zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych

Studia w kompleksowy sposób przygotowują  do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego, pomagają nie tylko uzupełnić wiedzę, lecz również znaleźć odpowiedzi na problemy pojawiające się każdego dnia w pracy zawodowej audytora.

Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej.

Wybrane zagadnienia prawa spółek.

Rachunkowość finansowa i finanse przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia.

Audyt informatyczny.

Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego.

Przestępczość gospodarcza a działalność audytorska.

Prawo podatkowe i rachunkowość podatkowa.

Metodyka pracy audytora wewnętrznego.

Podstawy prawa o zamówieniach publicznych.

Podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej.

Analiza ryzyka.

Planowanie długoterminowe w audycie wewnętrznym.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW  tel. 14 611 95 30

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Dla studentów i absolwentów StSW rabat w wysokości 20%.

Strona  1 | 2 | 3  Następna

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie