Studia podyplomowe

Zarządzanie innowacjami z wykorzystaniem Design Thinking

Rozwój kompetencji w zakresie tworzenia i wdrażania zmian z wykorzystaniem metodologii pracy projektowej (Design Thinking),
Pokazanie znaczenia zintegrowanego podejścia do projektowania całej organizacji, nie tylko w obrębie wytwarzania produktów czy świadczenia usług, ale także jej strategii, marki, marketingu, komunikacji itp.,
Zaprezentowanie holistycznego podejścia do wdrażania procesu innowacyjnych zmian, opartego na dogłębnym rozumieniu potrzeb klienta.

•    osoby z wykształceniem ekonomicznym i nieekonomicznym, które zarządzają lub zamierzają w przyszłości kierować organizacjami i ich kluczowymi wydziałami,
•    strategiczna kadra inicjująca i nadzorująca zmiany w firmie,
•    menedżerowie średniego szczebla, którzy zarządzają zmianami operacyjnymi,
•    pracownicy działów HR,
•    kierownicy projektów,
•    absolwenci rozpoczynający ścieżkę rozwoju zawodowego, którzy poszukują efektywnej drogi sukcesu.

•    rozumienie, że zmiany i innowacje są konieczne, a zarządzanie nimi to celowe i świadome działanie zmierzające do ich wprowadzania w ustalonym czasie i zakresie, tak aby podnosić efektywność pracy organizacji,
•    umiejętności w zakresie: rozwiązywania problemów biznesowych z wykorzystaniem metody Design Thinking, tworzenia strategii biznesowych w oparciu o design, wizualizowania przyszłych scenariuszy rozwoju organizacji, kreowania innowacji, zarządzania zintegrowanym procesem projektowym, projektowania usług i doświadczeń klientów czy użytkowników końcowych (service design), tworzenia spójnej komunikacji wizualnej oraz procesów kreatywnych i projektowych.

•    Metodologia Design Thinking (myślenia projektowego) w kontekście podejścia biznesowego
•    Wprowadzenie do projektowania modeli biznesowych
•    Myślenie projektowe oparte na łamaniu schematów.
•    Proces Design Thinking - ludzie, narzędzia i metody.
•    Projektowanie usług – postrzeganie usługi, jako przedmiotu projektowania.
•    Doświadczenie użytkownika – usercentered design, humancenter design.
•    Techniki i narzędzia  łączące kreatywność i podejście analityczne, pozwalające na uporządkowanie informacji i wyciąganie wniosków.
•    Techniki pobudzające kreatywność i zaangażowanie wszystkich członków zespołu do poszukiwania i sugerowania rozwiązań w oparciu o ich własne doświadczenia, wiedzę, obserwacje i wyobraźnię.
•    Społeczeństwo kreatywne – stymulowanie kreatywności.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW  tel. 14 611 95 30

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW tel. 14 611 95 30

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie