Studia podyplomowe

ZARZĄDZANIE INNOWACYJNYMI PROJEKTAMI - BUDOWANIE KONKURENCYJNOŚCI

Rozwój kompetencji w zakresie zarządzania innowacyjnymi projektami, które budują przewagę konkurencyjną organizacji,

Pokazanie znaczenia zintegrowanego podejścia do projektowania konkurencyjności, nie tylko  na poziomie oferowanych produktów czy usług, ale także modelu biznesowego, konkurencyjnej strategii i zarządzania,

Zaprezentowanie holistycznego podejścia do wdrażania procesu innowacyjnych zmian w oparciu o podejście projektowe i współczesne koncepcje przewagi konkurencyjnej.

 • absolwenci rozpoczynający ścieżkę rozwoju zawodowego, którzy planują założenie start-upów.
 • osoby z wykształceniem wyższym zarządzające lub zamierzające w przyszłości kierować organizacjami i ich kluczowymi wydziałami,
 • strategiczna kadra zarządzająca, 
 • menedżerowie średniego szczebla, 
 • analitycy biznesowi, 
 • kierownicy projektów (w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej), 
 • unikalne umiejętności i kompetencje zwiększające skuteczność zarządzania projektami mającymi na celu innowacje kształtujące przewagi konkurencyjne organizacji,
 • wiedza i umiejętności w zakresie wykorzystania koncepcji modeli biznesowych opartych na unikalnych wyróżnikach konkurencyjnych, wykorzystania metod budowania przewagi konkurencyjnej, tworzenia strategii biznesowych w oparciu o design, kreowania innowacji, zarządzanie zintegrowanym procesem projektowym, projektowania usług i doświadczeń klientów, budowania i zarządzania zespołami projektowymi, realizowania projektów innowacyjnych i ich ewaluacji. 

Metodologia myślenia projektowego w kontekście podejścia biznesowego.

Projektowanie modeli biznesowych.

Metody budowania przewag konkurencyjnych. 

Konkurencyjne modele biznesowe.

Filozofia i rozwój start-upów.

Analiza i ryzyka w zarządzaniu start- upem.

Metodologia Design Thinking - ludzie, narzędzia i procesy.

Techniki i narzędzia  łączące kreatywność i podejście analityczne, pozwalające na uporządkowanie informacji i wyciąganie wniosków.

Planowanie i zarządzanie innowacyjnymi projektami.

Monitorowanie i ewaluacja projektów.

Budżetowanie projektów i pozyskiwanie środków finansowych.

Sposoby optymalizacji przepływów finansowych w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW  tel. 14 611 95 30

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW tel. 14 611 95 30

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie