Studia podyplomowe

Podatki i doradztwo podatkowe

Celem studiów jest wyposażenie Słuchaczy w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na odpowiedzialne pełnienie funkcji wykwalifikowanych specjalistów służb finansowo-księgowych (ekspertów podatkowych), dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce oraz przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

Studia adresowane są do wszystkich osób:
•    legitymujących się wykształceniem wyższym akademickim na dowolnym kierunku,
•    przyszłych doradców podatkowych,
•    doradców prawnych,
•    pracowników aparatu skarbowego i kontroli skarbowej,
•    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w codziennym podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Absolwenci zdobędą wiedzę z zakresu:
•    rachunkowości finansowej i zarządczej,
•    form ewidencji podatkowej,
•    prawa podatkowego,
•    zarządzania ryzykiem,
•    systemu administracji podatkowej i skarbowej,
•    ordynacji podatkowej,
•    postępowania przed sądami administracyjnymi.

Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
•    działach podatkowych, finansowych, księgowych i prawnych przedsiębiorców,
•    kancelariach doradztwa podatkowego,
•    kancelariach prawniczych (w szczególności radcowskich i adwokackich),
•    biurach rachunkowych,
•    firmach konsultingowych,
•    podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
•    urzędach organów podatkowych, w tym w szczególności urzędach i izbach skarbowych oraz celnych, urzędach jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych kolegiach odwoławczych, Ministerstwie Finansów.

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu:
•    teoria prawa podatkowego,
•    podatki państwowe,
•    podatki samorządowe,
•    przepisy o doradztwie podatkowym,
•    postępowanie podatkowe,
•    kontrola podatkowa i skarbowa,
•    ewidencja i dokumentacja podatkowa,
•    rachunkowość,
•    wykładnia prawa podatkowego,
•    konwersatorium z doradztwa podatkowego.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Ogólna liczba godzin: 250

•    karta zgłoszenia na studia podyplomowe
•    poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
•    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
•    1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
•    umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

2 500 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Kielcach StSW tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie