Studia podyplomowe

AUDYT I REWIZJA GOSPODARCZA

Celem kształcenia jest przygotowanie słuchaczy do wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją pod względem najistotniejszych komponentów związanych z audytem i rewizja gospodarczą.

•    Pracownicy odpowiedzialni za finanse oraz wdrażanie systemów kontroli w przedsiębiorstwach i jednostkach sektora finansów publicznych. A szczególnie do:
•    księgowych,
•    specjalistów ds. finansów,
•    analityków w biurach doradczych i audytorskich,
•    audytorów wewnętrznych,
•    osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym,
•    osób, które swoją zawodową karierę wiążą z tą dziedziną działalności.

Uzupełnienie i poszerzenie wiedzy dotyczącej:
•    metodyki i technik prowadzenia audytu wewnętrznego,
•    zasad wdrażania i prowadzenia  systemu kontroli zarządczej  w jednostce,
•    zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
Studia w kompleksowy sposób przygotowują  do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego, pomagają nie tylko uzupełnić wiedzę, lecz również znaleźć odpowiedzi na problemy pojawiające się każdego dnia w pracy zawodowej audytora.

•    Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej.
•    Wybrane zagadnienia prawa spółek.
•    Rachunkowość finansowa i finanse przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia.
•    Audyt informatyczny.
•    Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego
•    Przestępczość gospodarcza a działalność audytorska
•    Prawo podatkowe i rachunkowość podatkowa
•    Metodyka pracy audytora wewnętrznego
•    Podstawy prawa o zamówieniach publicznych
•    Podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
•    Analiza ryzyka
•    Planowanie długoterminowe w audycie wewnętrznym

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW  tel. 14 611 95 30

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Bochni StSW tel. 14 611 95 30

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie